Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami powinny skupiać się w dużym stopniu na eliminacji źródeł zagrożeń i sposobach zapewnienia bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie choćby przed rozpoczęciem okresu zimowego. Bardzo istotne jest m.in. sprawdzenie stanu, w jakim są instalacje wewnętrzne w budynkach, co pozwala na szybkie wykrycie potencjalnych zagrożeń. Zarządcy powinni również wiedzieć, jakie błędy w eksploatacji budynku popełniają użytkownicy lokali oraz za jakie uchybienia ukarani mogą zostać oni sami. Istotna jest także świadomość nieprawidłowości, które mogą pojawić się podczas remontów budynków.

Bezpieczeństwo pożarowe budynku

Wśród technicznych aspektów związanych z zarządzaniem nieruchomością jedną z ważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo pożarowe budynku. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy budynków czy placów składowych i wiat (oprócz budynków mieszkalnych) mają liczne obowiązki w tym zakresie. Należy tu wymienić utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku za sprawą wyposażenia obiektów w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, a także umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania wraz z wykazem telefonów alarmowych na wypadek pożaru. Konieczne jest także znakowaniem zgodne z Polskimi Normami.  

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej polega na wykonaniu działań służących ochronie życia i zdrowia, mienia przed pożarem, ale także przed klęską żywiołową czy innym zagrożeniem. Należy w tym przypadku zapewnić również siły i środki do zwalczania pożaru czy klęski żywiołowej. Z kolei art. 3 ust. 1 tej ustawy wskazuje, że właściciele, którzy korzystają ze środowiska, budynku, czy obiektu mają obowiązek zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym oraz innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, by zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku musi przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. Niezbędne jest wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także zapewnienie konserwacji i, które umożliwi ich właściwe użycie. Bezpieczeństwo pożarowe budynku dotyczy też zagwarantowania przebywającym w nich osobom możliwości ewakuacji. Ponadto budynek powinien być przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczej.

Instalacje wewnętrzne w budynkach - kontrola

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami obejmują również okresowe  przeglądy i usuwanie wykrytych nieprawidłowości wewnętrznych w budynkach. Zgodnie z prawem budowlanym zarówno właściciel, jak i zarządca obiektu budowlanego zobowiązani są do utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym. Przeglądowi podlegają m.in. instalacje wewnętrzne w budynkach. Sprawdzanie są te, które stanowią część składową lokali i wychodzą poza zakres określany przez nieruchomość wspólną, co oznacza ich właściciele czy użytkownicy lokali zobowiązani są do ich udostępnienia.  Jest to wyjątkowy przypadek, w którym wspólnota ingeruje w cudzą własność, sprawując przy tym funkcję kontrolną w stosunku do właścicieli lokali, odnosząc się do instalacji wewnętrznych w budynkach, z których korzystają. Co ciekawe, żaden z przepisów nie określa tego wprost. Zgodnie z  art. 13 ust. 2 uwl można stwierdzić jedynie, że na żądanie właściciel lokalu ma obowiązek zezwolić na wstęp do niego, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia kontroli, dodatkowego wyposażenia instalacji wewnętrznej w budynku czy usunięcia awarii.

Eksploatacja budynku

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami to również podejmowanie decyzji oraz dokonywanie czynności służących zapewnieniu właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji budynku. Dotyczy ona bieżącego administrowania nią, a także czynności służących jej utrzymaniu w stanie niepogorszonym, zgodnym z jej przeznaczeniem, a także uzasadnionego inwestowania w nieruchomość. Eksploatacja budynku musi być też zawsze uwzględniana we właściwej dokumentacji, podobnie zresztą jak jego stan techniczny i finansowy. Zarządca jest zobowiązany również do uwzględnienia faktu, że eksploatacja budynku wiąże się z wyszukiwaniem usługodawców, zapewniających stały dopływ wody, ciepła oraz energii elektrycznej i gazu. Należy też zapewnić odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości.

Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych

Wymienione wyżej zagadnienia zostaną dokładnie omówione podczas Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych. Uczestnicy spotkania zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą technicznych aspektów zarządzania nieruchomościami. Eksperci podczas spotkania przedstawią obowiązkowe terminy i zakresy kontroli, jakich wymagają instalacje wewnętrzne w budynkach, omówiona zostanie przez nich też eksploatacja budynku wraz z błędami, które mogą pojawić się w tym zakresie. Poruszone będą również kwestie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynku. Ponadto program kongresu obejmuje prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami, co pozwala na zdobycie kompleksowej i przydatnej w codziennej pracy wiedzy.