Program.
Panel I
Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1: Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni: oparte na studiach przypadku porady, jak pozyskać środki zewnętrzne i zarządzać płynnością finansową

 • Najkorzystniejsze  źródła z których zarządca lub spółdzielnia mogą uzyskać dofinansowanie na bieżące naprawy, remonty i inwestycje
 • Jak skutecznie pozyskiwać dotacje – samodzielnie wypełniając wnioski czy zlecając formalności firmie zewnętrznej; omówienie plusów i minusów obu rozwiązań z punktu widzenia zarządcy
 • Premie termomodernizacyjne – wymagane dokumenty, wysokość kwot możliwa do pozyskania przez zarządców i spółdzielnie, ograniczenia czasowe i formalne
 • Fundusz remontowy – jak sprawnie rozliczać składki i na jakie inwestycje zarządcy i spółdzielnie mogą wykorzystywać zebrane środki
 • Windykacja należności – najszybsze i najtańsze metody odzyskiwania należnych opłat
 • Bieżące zarządzanie płynnością finansową – na przykładzie funkcjonowania spółdzielni omówienie sprawdzonych metod kontroli, pomiaru i oceny płynności finansowej 

Prelegent: Rafał Ostrowski członek zarządu spółdzielni, główny księgowy, doradca podatkowy

Prelekcja 2: RODO – raport na temat monitoringu wizyjnego (kogo i w jakich okolicznościach wolno nagrywać)

 • Jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie - ograniczenia w korzystaniu z monitoringu wizyjnego w kontekście RODO
 • Czy do wprowadzenia monitoringu wizyjnego konieczna jest zgoda każdego z członków wspólnoty/spółdzielni czy wystarczy uchwała zarządu?
 • Jak zgodnie z przepisami informować o utrwalaniu wizerunku osoby spoza wspólnoty lub spółdzielni przebywające na ich terenie 
 • W jaki sposób zarządca/spółdzielnia powinna przechowywać nagrania z monitoringu – wymogi prawne i ich stosowanie w praktyce
 • Kto może wnioskować o udostępnienie nagrań z monitoringu – omówienie zasad udostępniania wizerunku i warunków, w których zarządca/spółdzielnia może udostępnienia odmówić
 • Studia przypadku - czy nagrania z monitoringu mogą być dowodem – np. popełnionych wykroczeń drogowych lub aktów wandalizmu; przykłady orzeczeń opartych na dowodach w postaci nagrań z monitoringu wizyjnego

Prelegent: Mecenas Andrzej Kulak

Prelekcja 3: Drogi i parkingi wewnętrzne: procedury i wymagana dokumentacja

 • Czy zarządca może zamknąć drogę i dopuścić tylko ruch osób przez siebie upoważnionych
 • Jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych – czy policja i straże gminne mogą na nich interweniować
 • Czy zarządca sam może decydować o ustawieniu ograniczeń prędkości, zakazów zatrzymywania i postoju oraz progów zwalniających
 • Studia przypadku - jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty

Prelegent: Mecenas Andrzej Kulak

Panel II
Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1: Źródła zagrożeń i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa budynku – jakie prace, przeglądy i kontrole należy wykonać przed zimą.

 • Obowiązkowe terminy i zakresy kontroli instalacji wewnętrznych budynku
 • Wymagane dokumenty pokontrolne, które stanowią zabezpieczenie dla zarządcy przed odpowiedzialnością za ew. zdarzenia związane z eksploatacją budynku
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lokali za zdarzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją instalacji wewnętrznych budynku 
 • Jakie błędy podczas eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach są najczęstszymi przyczynami niebezpiecznych zdarzeń – omówienie przykładów wraz z podaniem przyczyn, przebiegu zdarzenia i sankcji karnych grożących zarządcy
 • Za jakie uchybienia zarządcy najczęściej są napominani i karani przez instytucje kontrolne
 • Jakie prace na terenie wspólnoty bądź spółdzielni wymagają stosownych pozwoleń, a jakie zarządca może prowadzić bez zgody instytucji kontrolnych
 • Jakie błędy podczas remontów najczęściej zagrażają bezpieczeństwu budynku – jaka odpowiedzialność spoczywa na zarządcy, a jaka na wykonawcy

Prelegent: Barbara Mateja, Inspektor Nadzoru

Prelekcja 2: Tarasy i balkony – powody powstawania problemów, jak zabezpieczyć wrażliwe części budynków przed zimą.

 • Jakie błędy zarządca możne wykryć i wyeliminować już na etapie budowy
 • Jaki zakres powinny mieć i jak często być prowadzone kontrole balkonów i tarasów
 • Z jakich przyczyn powstają pęknięcia, nieszczelności i mostki termiczne – czy zarządca jest w stanie im zapobiegać lub w prosty sposób eliminować w trakcie eksploatacji
 • Przykłady pierwszych symptomów, które mogą dla zarządcy być sygnałem wskazującym na na konieczność przeprowadzenia poszerzonej inspekcji tarasów i balkonów lub natychmiastowego rozpoczęcia prac naprawczych
 • Omówienie przyczyn, skutków i sposobów usuwania pleśni z mieszkań

Prelegent: Krzysztof Filipiak Inżynier budownictwa, inspektor nadzoru inwestorskiego

Prelekcja 3. Izolacja termiczna budynków: operacja, która zawsze się opłaca /prezentacja partnera wydarzenia/

Prelekcja 4: Oświetlenie LED: czy w każdym przypadku stawia zarządcę w lepszym świetle? /prezentacja partnera wydarzenia/ 

Prelekcja 5: Inteligentne domy: czy nowatorskie technologie coraz bardziej wyręczają zarządcę? /prezentacja partnera/

Punkt doradztwa prawnego i technicznego
Przez cały czas trwania kongresu do dyspozycji uczestników będą prawnik oraz inspektor nadzoru budowlanego udzielający porad i odpowiadający na pytania.