Program.
Panel I
Analiza zapisów nowej ustawy deweloperskiej wraz z oceną potencjalnych skutków jej wprowadzenia

Prelekcja 1: Co zmieni nowa ustawa deweloperska – czy czeka nas rewolucja w branży?

 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – czy proponowana przez ustawodawcę ochrona klienta zostanie wprowadzona kosztem płynności finansowej deweloperów?
 • Jaki wpływ na płynność finansową deweloperów będzie miało rozszerzenie ochrony wpłaconych zaliczek na gotowe lokale?
 • Czy wprowadzenie ograniczenia wysokości pobieranych opłat rezerwacyjnych spowolni dynamikę wzrostu branży mieszkań z rynku pierwotnego?
 • Ułatwienie w odstąpieniu od umowy deweloperskiej – jakie prawa zyskają klienci, a jakich obowiązków przybędzie deweloperom.

Prelegent: adw. Andrzej Kulak

Panel dyskusyjny po prelekcji
 

Otwarty panel dyskusyjny poświęcony planowanym przez ustawodawcę zmianom w dwóch kluczowych dla branży ustawach: Ustawa deweloperska oraz Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wśród elementów dyskusji: Likwidacja warunków zabudowy, wprowadzenie decyzji lokalizacyjnych, nowe rodzaje planów i standardów urbanistycznych

Panel II
Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1: Drogi i parkingi wewnętrzne: procedury i wymagana dokumentacja – przykłady analizowane na podstawie wyroków sądów odnoszących się do tych kwestii.

 • Czy zarządca może zamknąć drogę i dopuścić tylko ruch osób przez siebie upoważnionych – podstawy prawne i sprawdzone rozwiązania techniczne.
 • Jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych – czy policja i straże gminne mogą na nich interweniować – przykłady i analizy konkretnych sytuacji.
 • Czy zarządca sam może decydować o ustawieniu ograniczeń prędkości, zakazów zatrzymywania i postoju oraz progów zwalniających – normy dot. oznakowania i przykłady rzeczywistych rozwiązań.
 • Studia przypadku - jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty – przykłady sprawdzonych rozwiązań technicznych zgodnych z aktualnymi przepisami.

Prelegent: adw. Andrzej Kulak

Prelekcja 2: Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni: możliwości korzystania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań w ramach podziałania nr 1.3.2 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

 • Najkorzystniejsze źródła z których zarządca lub spółdzielnia mogą uzyskać dofinansowanie na bieżące naprawy, remonty i inwestycje
 • Jak skutecznie pozyskiwać dotacje – samodzielnie wypełniając wnioski czy zlecając formalności firmie zewnętrznej; omówienie plusów i minusów obu rozwiązań z punktu widzenia zarządcy
 • Premie termomodernizacyjne – wymagane dokumenty, wysokość kwot możliwa do pozyskania przez zarządców i spółdzielnie, ograniczenia czasowe i formalne
 • Fundusz remontowy – jak sprawnie rozliczać składki i na jakie inwestycje zarządcy i spółdzielnie mogą wykorzystywać zebrane środki
 • Windykacja należności – najszybsze i najtańsze metody odzyskiwania należnych opłat
 • Bieżące zarządzanie płynnością finansową – na przykładzie funkcjonowania spółdzielni omówienie sprawdzonych metod kontroli, pomiaru i oceny płynności finansowej

Prelegent: Rafał Ostrowski członek zarządu, główny księgowy SM Opole, doradca podatkowy, autor fachowych analiz i porad publikowanych na łamach miesięcznika Mieszkanie i Wspólnota.

Panel III
Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1:Kompletne zestawienie źródeł potencjalnych zagrożeń i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa budynku – jakie prace, przeglądy i kontrole należy wykonać przed zimą – gotowy harmonogram kontroli, przeglądów na 2020 rok. Dla prelegentów w materiałach także gotowe do wykorzystania wzory dokumentacji.

 • Obowiązkowe terminy i zakresy kontroli budynku
 • Wymagane dokumenty pokontrolne, które stanowią zabezpieczenie dla zarządcy przed odpowiedzialnością za ew. zdarzenia związane z eksploatacją budynku
 • Jaką odpowiedzialność ponoszą użytkownicy lokali za zdarzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją instalacji wewnętrznych budynku
 • Jakie błędy podczas eksploatacji instalacji wewnętrznych w budynkach są najczęstszymi przyczynami niebezpiecznych zdarzeń – omówienie przykładów wraz z podaniem przyczyn, przebiegu zdarzenia i sankcji karnych grożących zarządcy
 • Za jakie uchybienia zarządcy najczęściej są napominani i karani przez instytucje kontrolne
 • Jakie prace na terenie wspólnoty bądź spółdzielni wymagają stosownych pozwoleń, a jakie zarządca może prowadzić bez zgody instytucji kontrolnych
 • Jakie błędy podczas remontów najczęściej zagrażają bezpieczeństwu budynku – jaka odpowiedzialność spoczywa na zarządcy

Prelegent: Katarzyna Mateja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Prelekcja 2: Tarasy i balkony – powody powstawania problemów, jak zabezpieczyć wrażliwe części budynków przed zimą.

 • Jaki zakres powinny mieć i jak często być prowadzone kontrole balkonów i tarasów
 • Z jakich przyczyn powstają pęknięcia, nieszczelności i mostki termiczne – czy zarządca jest w stanie im zapobiegać lub w prosty sposób eliminować w trakcie eksploatacji
 • Przykłady pierwszych symptomów, które mogą dla zarządcy być sygnałem wskazującym na konieczność przeprowadzenia poszerzonej inspekcji tarasów i balkonów lub natychmiastowego rozpoczęcia prac naprawczych

Prelegent: Katarzyna Mateja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Punkt doradztwa prawnego i technicznego
 

Przez cały czas trwania kongresu do dyspozycji uczestników będą prawnik Paweł Puch oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Katarzyna Mateja udzielający porad i odpowiadający na pytania.