Zarządzanie nieruchomościami: udostępnienie nagrań z monitoringu i drogi wewnętrzne

Zarządzanie wspólnotą wymaga znajomości wielu kwestii prawnych oraz stałego śledzenia wprowadzanych zmian. W niniejszym artykule przedstawione zostały aktualne i wciąż wiążące się z wątpliwościami zagadnienia: monitoring wizyjny i udostępnienie nagrań z monitoringu oraz omówienie przepisów obowiązujących na drogach wewnętrznych.

Monitoring wizyjny na terenie wspólnoty

Monitoring wizyjny wiąże się z wieloma kontrowersjami, m.in. ze względu na fakt, że nagranie pochodzące z monitoringu utrwala wizerunki osób postronnych, niejednokrotnie na szeroką skalę. Wizerunek uzyskany w ten sposób należy traktować jako dobro osobiste chronione na gruncie prawa cywilnego oraz jako dane osobowe. Niestety, wciąż brakuje właściwych regulacji prawnych określających monitoring wizyjny. W tym przypadku zastosowanie mają aktualne przepisy dotyczące RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.

Przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie przesłanki, wskazującej że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Co więcej, instytucje publiczne nie mogą stosować przesłanki prawnie uzasadnionych interesów, co oznacza, że przetwarzanie danych jest oparte na konkretnych przepisach. Obecnie podmiot obsługujący monitoring wizyjny musi przestrzegać obowiązków administratora danych osobowych i będzie on podlegał kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardzo ważne jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, dopełnienie obowiązku informacyjnego i respektowanie praw utrwalonych zapisem.

Monitoring wizyjny musi być też prowadzony w zakresie adekwatnym do zamierzonych i określonych celów przetwarzania go, a ingerencja w prywatność powinna być minimalna, na co pozwala m.in. wcześniej stworzona dokumentacja i regulamin monitoringu. 

Udostępnianie nagrań z monitoringu

W związku z RODO zmiany zaszły również w kwestii udostępnienia nagrań z monitoringu.  Ze względu na fakt, że na nagraniach zawarte są dane osobowe w postaci wizerunku, czyli informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby, udostępnienie nagrań z monitoringu może być dostępne dla osoby, której te dane dotyczą. Jeśli osoba ta uzyska od Administratora Danych Osobowych potwierdzenie, że przetwarza on dotyczące jej dane osobowe może ona uzyskać dostęp do danych i informacji takich jak cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator powinien również dostarczyć osobie, której dane będą przetwarzane, kopię danych, które ulegną przetwarzaniu. Udostępnienie nagrań z monitoringu może być prowadzone jedynie w celu, w którym zostały one zebrane, co więcej mogą być one przekazywane jedynie w czasie nie dłuższym niż  trzy miesiące, chyba że stanowią dowód w postępowaniu.

Drogi wewnętrzne

Drogi wewnętrzne są zazwyczaj administrowane przez zarządy osiedli, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie i zakłady pracy. Podmioty te mogą umieszczać na drogach wewnętrznych znaki drogowe poziome i pionowe oraz sygnalizację świetlną, którym kierujący musi się w pełni podporządkować. Jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych? To pytanie często zadawane przez kierowców, którzy czują się w tej kwestii zdezorientowani. Otóż przepisy, które należy stosować w strefach zamieszkania i ruchu zawiera ustawa prawo o ruchu drogowym. Jednak drogi wewnętrzne zwykle znacznie ograniczają zakres obowiązujących przepisów.

Jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych

Wiele osób ma jednak wątpliwości, jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych, gdy nie zostaną one w żaden sposób oznaczone. Teoretycznie można uznać, że dozwolone jest na nich prowadzenie samochodu z telefonem przy uchu czy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, a nawet z wyłączonymi światłami. Okazuje się jednak, że droga wewnętrzna nie zwalnia kierowców z odpowiedzialności. Oprócz stosowania się do tego, jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych zgodnie z postanowieniem zarządcy, kierowca nie może prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, nie może też stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Ponadto, niezależnie od tego, jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych, jeśli na takiej drodze dojdzie do wypadku sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez jazdę, która była zagrożeniem dla ludzi.

Z kolei w przypadku kolizji, np. gdy w zaparkowany samochód ktoś uderzy, dochodzenie roszczeń może odbyć się jedynie na drodze powództwa cywilnego. Drogi wewnętrzne mogą być też oznaczone znakiem strefy ruchu, co oznacza, że obowiązują na nich takie same zasady, jak na drogach publicznych, a policja może ukarać nas za popełnione wykroczenia.

Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych

Wszystkie z wymienionych zagadnień zostaną dokładnie omówione podczas Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie i kiedy możliwe jest udostępnienie nagrań z monitoringu. Omówione zostaną również parkingi i drogi wewnętrzne, dokładnie wyjaśniona będzie również to, jakie przepisy obowiązują na drogach wewnętrznych.